ITA

หลักฐานเชิงประจักษ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง


ส่วนที่ 1 เรื่องแผน

ส่วนที่ 3 เรื่องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ