โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาดกลางที่มีคุณภาพ ประชาชนไว้วางใจ

กระบวนงานจัดทําแผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรมโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง