โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาดกลางที่มีคุณภาพ ประชาชนไว้วางใจ

กระบวนการปฏิบัติงาน แนวทางการให้บริการจิตเวชฉุกเฉิน (กรณีมีผู้นําส่งผู้ป่วยมาโรงพยาบาล)
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง