โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาดกลางที่มีคุณภาพ ประชาชนไว้วางใจ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง