โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาดกลางที่มีคุณภาพ ประชาชนไว้วางใจ

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง