โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาดกลางที่มีคุณภาพ ประชาชนไว้วางใจ

กระบวนการปฏิบัติงานการให้บริการผู้มีปัญหาสุขภาพจิต
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง