โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาดกลางที่มีคุณภาพ ประชาชนไว้วางใจ

ผลการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามแบบบันทึกอุบัติการณ์
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง