โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาดกลางที่มีคุณภาพ ประชาชนไว้วางใจ

สรุปงบประมาณจัดท าแผนปฏิบัตกิารเครือขา่ ยสุขภาพอำเภอเวียงหนองล่อง
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง