โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาดกลางที่มีคุณภาพ ประชาชนไว้วางใจ

Flow Chart กระบวนการปฏิบัติงานคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง