โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาดกลางที่มีคุณภาพ ประชาชนไว้วางใจ

การอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยาเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาและวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2562

การอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยาเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาและวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2562

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง