โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาดกลางที่มีคุณภาพ ประชาชนไว้วางใจ

กระบวนงานการควบคุม เก็บรักษาวัสดุการแพทย์โรงพยาบาลเวียงหนองลอง
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง