โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาดกลางที่มีคุณภาพ ประชาชนไว้วางใจ

รณรงค์วันเอดส์โลก 1ธันวาคม ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์
Cinque Terre
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง