โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาดกลางที่มีคุณภาพ ประชาชนไว้วางใจ

คุณประเสริฐ กองสิงห์ พร้อมครอบครัว บริจาคเครื่องดูดเสมหะจำนวน1เครื่อง
Cinque Terre

คุณประเสริฐ กองสิงห์ พร้อมครอบครัว บริจาคเครื่องดูดเสมหะจำนวน1เครื่อง ขออนุโมทนาบุญและขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง