โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาดกลางที่มีคุณภาพ ประชาชนไว้วางใจ

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง