โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาดกลางที่มีคุณภาพ ประชาชนไว้วางใจ

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง