โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาดกลางที่มีคุณภาพ ประชาชนไว้วางใจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์

กล่องข้อความ: โรงพยาบาลเวียงหนองล่องเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาดกลางที่มีคุณภาพ ประชาชนไว้วางใจ

 

พันธกิจ

 

 
  กล่องข้อความ: 1.	พัฒนาระบบบริการสุขภาพจากโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาดเล็กไปสุ่ระดับกลาง
2.	พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพควบคู่คุณธรรม
3.	สร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการทำงานอย่างมีความสุข

 

ค่านิยม MOPH

 

 
  กล่องข้อความ: WNLH
W : Work Hard = ความวิริยะ
N : Network = ทำงานเป็นทีม
L : Learning = มีการเรียนรู้ ทบทวนตัวเอง
H : Happiness = มีความสุข

 

 

 

 

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง