โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาดกลางที่มีคุณภาพ ประชาชนไว้วางใจ

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

1.ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.ตรงต่อเวลา ใช้เวลาให้คุ้มค่า/มีประโยชน์
3.ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิเสธผลประโยชน์ทับซ้อน
4.ร่วมเป็นหูเป็นตา ไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
5.เป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพให้กับประชาชน
6.เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจเรียนรู้
7.เข้าถึง พึ่งได้ ใส่ใจบริการ
8.ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รักษาสิ่งแวดล้อม
9.รับฟังความคิดเห็นต่าง สร้างสัมพันธภาพพี่น้อง

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง