โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาดกลางที่มีคุณภาพ ประชาชนไว้วางใจ

นโยบายของผู้บริหารโรงพยาบาลเวียงหนอง

เกี่ยวกับเรา
 ผู้บริหาร
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
 วัสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุข
 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข
 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
 นโยบายของผู้บริหารโรงพยาบาลเวียงหนอง
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน
 แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร
 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร2
 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ปี 2562
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง