โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาดกลางที่มีคุณภาพ ประชาชนไว้วางใจ

กิจกรรมประชุมถอดบทเรียนการดำเนินการบำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง
Cinque Terre

 กิจกรรมประชุมถอดบทเรียนการดำเนินการบำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง