โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาดกลางที่มีคุณภาพ ประชาชนไว้วางใจ

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าหลุกเรื่องการจัดการขยะของชุมชน
Cinque Terre

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัวชั้นปีที่3 จำนวน 30คน จากทั่วประเทศมาเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าหลุก ม.4 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง เรื่องการจัดการขยะของชุมชน ณ เทศบาลตำบลหนองล่อง และแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะบ้านท่าหลุก ในโอกาสนี้ขอบคุณท่านนายกเพลิน วรพงศ์วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง ผู้ใหญ่บ้านชูชาติ สีหล้า ผู้ใหญ่บ้านท่าหลุกและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านค่ะ

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง