โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาดกลางที่มีคุณภาพ ประชาชนไว้วางใจ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
Cinque Terre
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง