โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาดกลางที่มีคุณภาพ ประชาชนไว้วางใจ

พญ.มัลลิกา โมกขะสมิต

User Pic
ชื่อ-สกุล: พญ.มัลลิกา โมกขะสมิต
ตำแหน่ง: แพทย์ประจำ
แผนก
สาขาที่เชี่ยวชาญ
ภาษา TH/EN
ติดต่อสอบภาม

Clinic Hour

วัน วัน เวลา
1 วันอาทิตย์/sunday
2 วันจันทร์/Monday 08.00 - 16.00
3 วันอังคาร/Tuesday 08.00 - 16.00
4 วันพุทธ/Wenday 08.00 - 16.00
5 วันพฤหัสบดี/thuesday 08.00 - 16.00
6 วันศุกร์/Friday 08.00 - 16.00
7 วันเสาร์/Satuerday
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง