โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาดกลางที่มีคุณภาพ ประชาชนไว้วางใจ

รายละเอียด

*
*
ข้อมูลการติดต่อ

เบอร์โทรศีพท์ : 053-504043-4
เบอร์ fax : 053-504043-4 กด 22

ที่อยู่ : โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เลขที่ 17 หมู่ 09 ตำบล วังผาง อำเภอ เวียงหนองล่อง จังหวัด ลำพูน


 

@testaccount

 

 

 

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง