โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาดกลางที่มีคุณภาพ ประชาชนไว้วางใจ

ข่าวกิจกรรม
 คุณประเสริฐ กองสิงห์ พร้อมครอบครัว บริจาคเครื่องดูดเสมหะจำนวน1เครื่อง
 จ้างเหมาเปลี่ยนประตูระบบประปา
 จ้างเหมาเปลี่ยนทรายกรอง ระบบประปา
 รายละเอียดการจัดซื้อครุภํณฑ์สำนักงาน
 รณรงค์วันเอดส์โลก 1ธันวาคม ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์
 ซื้อวัสดุทั่วไป
 ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ
 รายละเอียดจ้างซ่อมเครื่องปั่น
 รายละเอียดจ้างเหมาบริการ
 รายละเอียดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
 จ้างเหมาบริการระบบติดตามจากดาวเทียม
 ซื้อวัสดุสำนักงาน
 วัสดุทั่วไป2รายการ
 รายละเอียดการจัดซื้อสติ้กเกอร์ เนื้อกึ่งมัน
 รายละเอียดการจัดวัสดุงานบ้านงานครัว
 รายละเอียดการจัดวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ
 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ
 รายละเอียดการจัดซื้อสติ้กเกอร์เทอร์มอล
 รายละเอียดการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
 รายละเอียดการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ
 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ
 รายละเอียดจ้างเหมาทำลูกกรงเหล็กดัด
 รายละเอียดการจัดซื้อถังขยะ
 รายละเอียดการจัดซื้อโทรศัพท์มือถือ
 รายละเอียดการจัดซื้อถังอ๊อกซิเจน 6 คิว จำนวน 10 ท่อ
 รายละเอียดการจัดซื้อตู้เย็น
 มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการ กลไก ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (EB25)
 มาตรการ กลไก ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (EB25)
 มาตรการ กลไก ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (EB25)
 รายละเอียดการจัดซื้อครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์

ดูประกาศทั้งหมด
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง