โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาดกลางที่มีคุณภาพ ประชาชนไว้วางใจ

แพทย์ของเรา
รูป ชื่อ

ความเชี่ยวชาญ

 พญ.มัลลิกา โมกขะสมิต
 นพ.ยงวิทย์ พิงคะสัน
 ทพ.ญ.กาญจนา แซ่ยับ
 ทพ.ญ.กนกวรรณ กาเปา
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง